Cowboy Lyrics and Chords Country Lyrics, Chords and Tabs Source #1 - CowboyLyrics.com
 SITE MENU
  Request Lyrics
  Add/Correct Lyrics
  Links Page
  Contact Us
  Privacy Policy
  DMCA Policy
 MERCHANDISE
  Country CDs
  Country Sheet Music
Partners ToneMediaSince 20.01.2002
BROWSE LYRICS AND TABS BY ARTIST/BAND NAME: SEARCH HERE:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
 

Oich U Agus H-Iuraibh Eile lyrics - Rankin Family

Click to play this song!
Seisd (Chorus)
Oich u agus h-iuraibh e/ile,
Oich u agus h-iuraibh e/ile,
H-iuraibh o, agus horo e/ile,
'S mo chruinneag dhonn,
gur a trom ad dheigh mi
C'aite bheil i ann an Albann
Cruinneag bhoidheach is gille calpa
Slios mar fhaoilinn air aodan fairge,
'S gur h-e do throm-ghaol a rinn mo
mharbhadh
Chorus
'Nuair a the/id mi chun na fe/ille
Bidh mo shuil air a 'chruinneig
ghle/-ghil,
Is binne Gaidhlig's as deise Beurla,
'S bidh sailtean ard air a
brogan eutrom,
Chorus
Tha do shuilean mar na sheuran,
No mar dhearcagan donn an t-sle/ibhe
Dubh a's donn ann am
measg a che/ile,
'S gu bheil ceann dubh air mo
chruinneaig ghle/-ghil
Chorus
Rankin Family ChordsRankin Family Chords
Merchandise:
Rankin Family CD
Rankin Family Sheet music
Rankin Family Posters


© 2016 cowboylyrics.com
All lyrics are property and copyright of their owners. All lyrics provided for educational purposes only.